.
.

Eugenio Arruti y González Pola

Eugenio Arruti y González Pola
Eugenio Arruti y González Pola

Eugenio Arruti y Gonzalez Pola (Asturias, 1845 - 1889 )

No hay comentarios: